Obľúbené Nájsť predajcu Kontakt Účet
  • Novinky

Všetky naše odborné znalosti k vašim službám

Pomáhame vám rozvíjať vaše zručnosti prostredníctvom školení, našich výukových programov a našich odborných centier. Naše centrum sťahovania vám uľahčí vyhľadávanie všetkých informácií o výrobkoch a predpisoch týkajúcich sa našich sortimentov.

Naše poslanie

Spoločnosť Delta Plus už viac ako 45 rokov navrhuje, štandardizuje, vyrába a celosvetovo distribuuje kompletný súbor riešení v oblasti osobných a kolektívnych ochranných prostriedkov (OOP) na ochranu profesionálov pri práci.

Rodinná história

Naša história

#

Normy a smernice

Pôsobíme na svetovom regulovanom trhu v mnohých krajinách.
Musíme sa tak orientovať v normách, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách alebo regiónoch výrazne odlišovať.
Spoločným cieľom našich produktových manažérov a oddelení je ponúknuť
spoľahlivé, trvácne, výkonné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na predpisy a/alebo normy jednotlivých krajín, kde sa používajú.
#
#

Normy a certifikácia

Všetko, čo potrebujete vedieť o normách OOPP

Filter
Standards

EN353-2 MOBILE FALL ARRESTER ON FLEXIBLE ANCHORAGE LINE

Equipment consisting of a mobile fall arrester with self-locking, integral with its flexible anchorage line (rope, cable…). An energy reducer (absorber) can be built-in in the equipment.

EN353-1 MOBILE FALL PROTECTION ON A FIXED LIFELINE

Equipment consisting of a mobile fall arrester with self-locking, integral with its rigid anchorage line (rail, cable…). An energy reducer can be built-in on the equipment.

EN361 FULL BODY HARNESS

Body securing device intended to stop falls. The full body harness can be made of straps, buckles and other elements; set and adjusted in a right way on the body of an individual to secure him during a fall and afterwards.

EN355 ENERGY ABSORBER

Component of a fall arrest equipment, which guarantees the stop of a fall from a height in safety by reducing the impact of the shock.

WARNING: If we associate a lanyard energy absorber, the total length of the entire device must not exceed 2 m.

EN360 SELF-RETRACTABLE FALL

Fall arrester with self-locking device and a self-retractable system for the lanyard. An energy reducer (absorber) can be built-in in the equipment.

EN363

Beschrijft de artikelen en de situaties voor individuele bescherming tegen valrisico’s.

Categorisation

Taking into account the level of risk covered, the Regulation defines the PPE categories and determines the various manufacturer’s obligations:
PPE category 1: Protection against minor risks.
PPE category 2: All PPE that are not category 1 or 3.
PPE category 3: Protection against disability or fatality

THE REGULATION (European Union)

Its objective is to develop test methods and requirements in the form of standards defining the technical specifications of products. Some of them, mostly requirements standards, are harmonised with
EU Regulation 2016/425. Compliance with these harmonised standards gives an assurance of compliance with the requirements of EU Regulation 2016/425

CERTIFICATION PROCEDURE

• Category 1 PPE: Evaluation of conformity by the manufacturer (Module A)

• PPE category 2 and 3: EU type examination of the PPE (Module B) by a notified independent body for which compliance (with Regulation EU 2016/425) is verified using standards that are in accordance
with the regulation. Issuance of the EU Type Examination Certificate (confidential document).
• PPE category 1, 2 and 3: CE marking on the product.
• PPE category 3: Control by a notified independent body that ensures compliance of the manufacture with the examined PPE:
- either monitoring of conformity to the type based on the internal control of production and supervised controls of the product at random intervals (Module C2),
- or conformity to the type based on quality assurance of the production method (Module D).
• PPE category 1, 2 and 3: Writing by the manufacturer of the EU Compliance Declaration which proves the compliance of the PPE with Regulation EU 2016/425 to the distributor and the market
enforcement authorities.
The product sheet, the user instructions and the Declaration of Conformity are available online on our website: www.deltaplus.eu

EN362 CONNECTOR

Connection element or equipment component. A connector can be karabiner or a snap hook.
Class A: Anchorage connector, automatic lock used as the component and designed to be connected directly to a specific type of anchorage.
Class B: Primary connector with automatic lock used as the component.
Class M: Multi-purpose connector, primary or quick opening, used as a component, which can be loaded along its major axis or minor axis.
Class Q: Quick opening connector used in long-term or permanent applications, screw lock. When completely screwed this part is a supporting part of the
connector.
Class T: Manufactured end connector, automatic lock, designed as part of a subsystem for attachment so that the load is carried in a predetermined direction.

EN354 LANYARDS

Connection elements or equipment component. A lanyard can be in rope made of synthetic fibres, in metallic rope, in strap or in chain.
CAUTION: A lanyard without energy absorber must not be used as a fall arrest equipment.

EN358 BELTS AND POSITIONING LINES

A work positioning system consists of elements (belt and work positioning line), joined together to form a complete piece of equipment.

EN795 2012 ANCHORAGE DEVICES

Element of a fall arrester system to which a personal protective equipment can be fastened.
Type A - NON PPE : Anchor device with one or more stationary anchor points with the need of a structural anchor.
Type B: Anchor device with one or more stationary anchor points without the need of a structural anchor.
Type C - NON PPE : Anchor device employing a flexible anchor line with maximum deviation of 15°.
Type D - NON PPE : Anchor device employing a rigid anchor line with maximum deviation of 15°.
Type E: Anchor device for use on surfaces with a maximum slope of 5°.

EN14605: Type 4/ Type 3 OCHRANNÝ ODEV PROTI KVAPALNÝM CHEMIKÁLIÁM

Požiadavky na protichemické ochranné odevy so spojmi nepriepustnými kvapalinám (typ 3) alebo
voči rozstreku (typ 4) vrátane odevov, ktoré poskytujú ochranu iba časti tela (typy PB [3] a PB [4]).


Norma ustanovuje minimálne požiadavky na tieto typy protichemických ochranných odevov pre
obmedzené alebo opakované použitie:


- Odev chrániaci celé telo, s nepriepustnými spojmi voči kvapalinám medzi jednotlivými časťami
odevu (typ 3, odev nepriepustný voči kvapalinám);
- Odev chrániaci celé telo, s nepriepustnými spojmi voči rozstreku medzi jednotlivými časťami odevu
(typ 4, odev nepriepustný voči rozstreku).


Poznámka: Tieto normy niesli pôvodné označenie EN1512 (typ 4) a EN1511 (typ 3).

NORMA TYP PROTICHEMICKÁ OCHRANA
EN13034 6 Proti postriekaniu
EN ISO 13982-1 5 Proti prachu (azbest)
EN14605 4 Proti hmle
EN14605 3 Proti rozstreku

 

SKÚŠKY
Všeobecné
požiadavky
Skúšky a špecifické
požiadavky
Úroveň ochrany
3a 4a 5 6a
Požiadavky na
funkčné vlastnosti
celého výrobku
Vnútorný tlak - - - -
Únik do interiéru - - X -
Penetrácia pri prúde kvapaliny X - - -
Penetrácia pri rozstreku (odparovanie kvapaliny) - X - -
Odolnosť proti pevným časticiam - - X -
Penetrácia pri rozstreku (ľahký postrek) - - - X
Výkonové
požiadavky na švy
a spoje
Mechanická odolnosť X X X X
Odolnosť proti permeácii a
prieniku kvapalín
X X - -
Požiadavky na
funkčné vlastnosti
použitých materiálov
Oder / roztrhnutie / prederavenie X X X X
Pevnosť v ťahu X X - X
Odolnosť proti popraskaniu pri ohybe X X X -
Odolnosť proti popraskaniu pri
ohybe pri -30 °C

X

voliteľné

X

voliteľné

- -
Odolnosť proti prieniku kvapalín podľa: X X - -
Odolnosť proti prieniku kvapalín - - - X
Odpudzovanie kvapalín - - - X

a - Ak ochranné prostriedky chránia iba určité časti tela (trup, ruky, nohy), sú požiadavky sú iba na vlastnosti materiálov tvoriacich odev (typ 6, 4 a 3).

EN ISO 11612

OCHRANA PRED TEPLOM A PLAMEŇOM

Táto norma špecifikuje výkonnostné požiadavky materiálov a odevov chrániacich proti teplu a
plameňom. Vzťahuje sa na odevy vyrobené z jemných materiálov určených na ochranu ľudského
tela okrem rúk proti teplu a/alebo plameňom.


Preveruje sa:

Skúšky Kódy Vlastnosti
Obmedzené šírenie plameňa A A1 a/alebo A2
Konvenčné teplo B B1 až B3
Sálavé teplo C C1 až C4
Rozstrek roztaveného hliníka D D1 až D3
Rozstrek roztaveného kovu E E1 až E3
Kontaktné teplo F F1 až F3

 

MAIVE2
EN ISO 11612

A1 A2 B1

C1 E3 F1

EN ISO 27065 - OCHRANNÉ ODEVY PRE PRACOVNÍKOV S KVAPALNÝMI PESTICÍDMI

Ochranný odev úrovne C1 je vhodný, keď je potenciálne riziko relatívne nízke. Ochranný odev úrovne C1 poskytuje minimálnu ochranu a neslúži na používanie koncentrovaných pesticídnych prípravkov. Môže sa používať ako základný ochranný odev spolu s ďalšími pomôckami, keď je potenciálne riziko relatívne vyššie.


Ochranný odev úrovne C2 vrátane odevu s čiastočnou ochranou tela je vhodný vtedy, ak je
požadovaná ochrana vyššia ako ochrana, ktorú poskytuje ochranný odev úrovne C1. Ochranný odev
úrovne C2 ponúka zvyčajne rovnováhu medzi pohodlím a ochranou. Tento ochranný odev neslúži
na používanie koncentrovaných pesticídnych prípravkov. Môže sa používať ako základný ochranný
odev spolu s ďalšími pomôckami, keď je potenciálne riziko relatívne vyššie.


Ochranný odev úrovne C3 vrátane odevu s čiastočnou ochranou tela je vhodný vtedy, ak je potenciálne riziko vysoké. Obleky úrovne C3 vyžadujú preventívne opatrenia, ako napríklad
krátkodobé použitie, pretože môžu vytvárať nadmerné teplo vedúce k vyčerpaniu a tepelnému stresu. Ochranný odev úrovne C3 vrátane odevu s čiastočnou ochranou tela slúži na používanie zriedených ako aj koncentrovaných pesticídov.


Riziko je potrebné vyhodnotiť podľa toxicity prípravku na ochranu rastlín (pozrite si označenie
prípravku) a stupňa vystavenia pracovníkov. Napríklad ľahko pochopíme, že stupeň vystavenia
pracovníkov bude oveľa vyšší pri vzdušnom postreku traktorom s otvorenou kabínou ako pri ručnom postreku s kohútikom.

EN13034 - OCHRANNÉ OBLEČENIE PROTI KVAPALNÝM CHEMIKÁLIÁM

Požiadavky na protichemické ochranné odevy s obmedzeným použitím na ochranu proti kvapalným
chemickým látkam (ochranné prostriedky typu 6) vrátane odevov pre ochranu častí tela (typ PB [6]).


Norma ustanovuje minimálne požiadavky na protichemické ochranné odevy pre obmedzené alebo
pre opakované použitie. Protichemické ochranné odevy s obmedzeným použitím sú určené pre
použitie v prípade potenciálneho vystavenia ľahkému rozstreku kvapalných aerosólov alebo
rozstreku malého
objemu pri nízkom tlaku, u ktorých sa nevyžaduje kompletná zábrana proti
prieniku kvapaliny (na molekulárnej úrovni).

EN1149-5

OCHRANNÝ ODEV S ROZPTYLOM ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJA

Táto európska norma špecifikuje požiadavky týkajúce sa materiálov a návrhu ochranných odevov
s rozptylom elektrostatických nábojov používaných ako doplnok uzemnenia za účelom zamedzenia
zápalných výbojov. UPOZORNENIE: Tieto požiadavky môžu byť nedostatočné v horľavom prostredí
obohatenom kyslíkom. Táto norma sa neuplatňuje pri ochrane pred napätím siete.


Často sa vyžaduje kontrola nežiaducej statickej elektrickej energie na osobách.


Elektrostatický potenciál môže mať vážne následky u nabitých osôb, pretože môže byť dostatočne
vysoký, aby spôsobil iskrenie nebezpečných výbojov.


Po zhodnotení rizík môže dôjsť k situácii, že ochranný odev s rozptylom elektrostatických nábojov
nie je dostatočný.


Vhodnejšie je používanie odevov certifikovaných v súlade s normou EN1149-5. Smernica ATEX
1999/92/ES vo svojej prílohe II-A-2.3 žiada, aby pracovníci používali pracovný odev zložený
z materiálov, ktoré nespôsobujú elektrostatické výboje, ktoré by sa mohli vznietiť vo výbušnom
prostredí.


Elektrostatický potenciál môže mať vážne následky na materiál citlivý na elektrické výboje. V dôsledku toho sa často používa antistatický odev, napríklad v prevádzkach na výrobu elektroniky, pri montáži polovodičov. Používa sa aj v prevádzkach s kontrolovaným prostredím, ako sú lakovne automobilov, aby sa predišlo emisií čiastočiek, ktoré by sa mohli usadiť na farbe karosérie. Antistatický charakter je možné dosiahnuť spracovaním obmedzujúcim tvorbu nábojov alebo pridaním uhlíkových alebo kovových vodičov.


Osoby používajúce ochranný odev s rozptylom elektrostatických nábojov musia byť bezpodmienečne uzemnené odporom menším ako 10⁸ Ω, napríklad používaním vhodnej pracovnej obuvi, ako je bezpečnostnej obuvi uvedenej v norme EN ISO 20345 alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom.