Αγαπημένα Πού μπορώ να το αγοράσω; Επικοινωνία Ο λογαριασμός μου
  • Νέα

Λύσεις ατομικής προστασίας από την κορυφή ως τα νύχια

Η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τις γυναίκες και τους άνδρες στην εργασία. Για την προσπάθεια αυτή, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις ατομικής και συλλογικής προστασίας για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε τα νέα προϊόντα μας

Λύσεις μόνιμου συστήματος πτώσης

Προστατεύουμε τους άνδρες και τις γυναίκες στην εργασία σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις συλλογικής προστασίας για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

 

Διαβάστε περισσότερα

Vectaladder: νέα σκάλα με κλουβί

Λύσεις προσαρμοσμένες στον κλάδο σας

Η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τις γυναίκες και τους άνδρες στην εργασία. Για την προσπάθεια αυτή, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις προσωπικής και συλλογικής προστασίας για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

Δείτε όλους τους τομείς

Ανακαλύψτε το νέο μας βιβλίο "Utilities"

Όλη η τεχνογνωσία μας στην υπηρεσία σας

Σας βοηθάμε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας μέσω της κατάρτισης, των σεμιναρίων μας και των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης μας. Το κέντρο λήψης μας διευκολύνει την εύρεση όλων των πληροφοριών για τα προϊόντα και τις κανονιστικές διατάξεις των σειρών μας.

Η αποστολή μας

Για περισσότερα από 45 χρόνια, η Delta Plus σχεδιάζει, τυποποιεί, κατασκευάζει και διανέμει σε παγκόσμιο επίπεδο ένα πλήρες σύνολο λύσεων στον τομέα των ατομικών και συλλογικών μέσων προστασίας (ΜΑΠ) για την προστασία των επαγγελματιών στην εργασία.

Οικογενειακό ιστορικό

Η ιστορία μας

#
Προστασια κεφαλησ

Whether you're a professional or a private individual, protect yourself from toxic gases and breathe clean air with our breathing masks.

#
Filtres 175 Results
είδος
Φίλτρο
header
Κατηγορία προϊόντος
Προστασια κεφαλησ
Προστασία κεφαλής
Προστασία αυτιών
Προστασία των ματιών
Αναπνευστική προστασία
Τομέας δραστηριότητας
Γεωργία Δασική βιομηχανία Αλιεία
Κατασκευαστικός κλάδος
Υπηρεσίες για εταιρείες
Βιομηχανία τροφίμων
Μεταποιητική βιομηχανία
Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου Πετροχημική βιομηχανία Εξορυκτική βιομηχανία
Άλλοι τομείς
Μεταφορές Αποθήκευση
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Ενέργεια
Κίνδυνοι

Why Do You Need to Protect Your Head?

In numerous professional and hazardous settings, the importance of head protection can't be overstated. This crucial aspect of safety is not only a matter of occupational health but also a matter of personal wellbeing. Your head houses essential organs, including the brain and eyes - the command centre of your body. Any damage inflicted can result in severe, often irreversible, consequences, impairing senses, and even leading to life-threatening injuries.

The necessity for head protection becomes more acute in environments like construction sites, manufacturing units, and utility services, where potential hazards like falling objects, flying debris, and accidental impact are commonplace. Furthermore, specific job roles such as welding or tasks involving exposure to harmful substances demand adequate headgear for protection against sparks, heat, chemical splashes, and hazardous airborne particles.

The necessity for robust head protection extends beyond mere compliance with safety standards such as those set by OSHA. It is about safeguarding workers, ensuring their safety, and promoting a healthy working environment. Therefore, head protection becomes an integral component of personal protective equipment (PPE).

What are the Different Types of Head Protection?

Diverse types of head protection gear are available, each tailored to protect against specific risks and job requirements. Recognizing the right protective gear for a task ensures optimal protection and compliance with safety standards.

Glasses

Among the essential elements of head protection are safety glasses. They provide a vital barrier against numerous risks, such as flying debris, chemical splashes, dust, and harmful ultraviolet radiation. The safety eyewear comes in different forms, from safety glasses and goggles to full-face visors, each offering a different degree of face protection based on the exposure risk.

Helmets

Hard hats, or safety helmets, are vital for protecting against falling objects and accidental impact. These helmets, made with a sturdy shell and a shock-absorbing lining, are the first line of defense in high-risk environments. Variants include helmets with a brim for sun protection, reflective hard hats for better visibility in low-light conditions, and vented hard hats for improved comfort and ventilation.

Hearing protection

In environments where noise levels can pose a risk, earmuffs and earplugs become an essential part of head protection. They help to reduce the intensity of sound reaching the eardrum, helping to prevent noise-induced hearing loss and tinnitus.

Breathing protection

Respiratory protective equipment such as respirators, masks, and disposable face covers become indispensable in environments with airborne contaminants. These tools filter out harmful particles, gases, or vapors, ensuring the wearer breathes in clean, safe air. The options range from simple dust masks to full-face respirators, depending on the hazard level. 

Understanding these various types of head protection is crucial in selecting the right gear for your specific needs.

How Do You Choose the Right Head Protection?

Selecting the appropriate head protection is a process that involves understanding the risks associated with a particular task or environment, and the level of protection needed to mitigate these hazards effectively. Here's a guide to help you make an informed choice:

Evaluate the hazards: The first step is to evaluate the risks present in the working environment. This could be falling or flying objects, potential for head bumps, harmful airborne particulates, or exposure to harmful noise levels. An effective hazard assessment can be instrumental in determining what type of headgear is necessary.

Understand the regulations: Ensure you're aware of all the relevant safety regulations in your industry, including those set by bodies like OSHA. Compliance with these standards is not only mandatory but also guarantees a certain level of safety and protection.

Choose the right type of gear: Depending on the hazards identified, select the appropriate type of head protection. This could range from safety helmets or hard hats for impact protection, safety glasses or goggles for eye protection, earplugs or earmuffs for hearing protection, or respirators for respiratory protection.

Check the fit: It's crucial that the headgear fits the wearer correctly. A well-fitting helmet will stay in place even when the wearer is moving or bending down. For eyewear, ensure it fits well over the eyes and doesn't obstruct the vision. Ear protection should be comfortable yet provide a secure seal. And finally, respirators should form a tight seal around the nose and mouth to ensure effective filtration.

Example Text

Example Rich Text