Ochrana sluchu

Strata sluchu spojená s nadmernému sa vystavovaniu hluku je najčastejším ochorením z povolania tak v Európe, ako aj v Severnej Amerike a predstavuje takmer jednu tretinu všetkých chorôb z povolania. Tieto problémy môžu mať dlhodobé následky, ktoré môžu spôsobiť stres, únavu alebo izoláciu, ktorá výraznou mierou zvyšuje riziko úrazov pri práci. Strata sluchu je nezvratná a častokrát neskoro diagnostikovaná, v dosledku čoho sa tieto OOPP zaraďujú do kategórie III.

Ucho a zvuky

Hluk ako vibračný jav je charakteristický:

 • Svojou intenzitou (v decibeloch [dB]), ktorá zodpovedá amplitúde vibrácií vydaných zvukovým zdrojom. 0 dB zodpovedá minimálnej počuteľnej úrovni ľudským uchom. Prah bolesti je 120 dB a ucho sa môže poškodiť už pri hluku 85 dB.
 • Svojou frekvenciou (v Hertzoch [Hz]), ktorá sa definuje vnímanou výškou. Čím je frekvencia vyššia, tým bude zvuk vyšší, čím bude nižšia, tým bude zvuk nižší. Ľudské ucho je schopné vnímať zvuky s fekvenciami od 20 Hz (veľmi nízke) do 20 000 Hz (veľmi vysoké).
 • Svojím trvaním a variáciou, ktoré umožňujú rozlíšiť veľmi krátke zvuky, trvajúce rádovo sekundu (napr. impulzné zvuky - výstrel, nárazy) od dlhotrvajúcich zvukov (hodiny, deň), pri ktorých je dôležité zobrať do úvahy výsledné dávky prijatého hluku.
ucho a zvuky

Ucho je možné rozdeliť na tri odlišné časti:

 • Vonkajšie ucho zložené z ušného laloka a zvukovodu
 • Stredné ucho, ktoré sa nachádza medzi bubienkom a vnútorným uchom. Je naplnené vzduchom a pomocou kovadlinky umožňuje meniť vzduchové vibrácie na pevné vibrácie, ktoré môžu byť analyzované vnútorným uchom.
 • Vnútorné ucho, jadro sluchového systému, zložené z dutiny naplnenej tekutinou, ktorá obsahuje slimáčika, kde sa nachádza Cortiho orgán. V ňom brvité bunky snímajú vibrácie tekutiny prenesené na kovadlinku a tieto bunky ich vyberajú podľa frekvencie. Informácia sa potom posiela sluchovým nervom až do kortexu, ktorý ho môže interpretovať.
ucho a zvuky

 

 

DB(A)

Ľudské ucho má zvláštnu citlivosť pri každom frekvenčnom pásme. Pri miernych úrovniach zvuku je menej citlivé na nízko položené zvuky. Na znázornenie tejto konkrétnej citlivosti sa pri meraní hluku a v normách používa vážený pomer nameraných hladín zvuku, nazývaný váženie A. Takto vážené decibely sú označené dB (A).

 

 

Ako sa chrániť?

Pre výber správneho OOPP je potrebné.

 • Ustanoviť povahu hluku: stály, premenlivý, prerušovaný, pulzujúci.
 • Zmerať hlučnosť na pracovisku: intenzita (db) a frekvencia (hz).
 • Určiť čas expozície.
 • Vypočítať potrebný útlm pre dosiahnutie prijateľnej úrovne (pozri smernicu 2003/10/ES)..

 

directive 2003/10/CE

 

Účinnosť sluchovej ochrannej pomôcky (jej úroveň tlmenia) musí byť prispôsobená zhodnotenému riziku na pracovisku. Hluk sa musí tlmiť na úroveň neškodnú pre zdravie a zároveň nesmie užívateľa odrezať od jeho pracovného prostredia (výstrahy, komunikácia...).

 

Chrániče sluchu

Casques antibruit

 

 

Zátky do uší

Bouchons d'oreille

 

 

Predpismi povolená denná dávka v závislosti od úrovne hluku

predpismi povolená denná dávka v závislosti od úrovne hluku

 

 

Úroveň tlmenia hluku

Valeur d'atténuation par niveau sonore

Ako používať hodnoty tlmenia?

Užívateľ má k dispozícii 3 indikátory od najjednoduchšieho po najpresnejší:

 • SNR (Single Number Rating): Priemerná hodnota útlmu.
 • HML : Hodnoty útlmu vyjadrené v závislosti od priemerných úrovní frekvencie:
  • H : Útlm OOPP pri vysokých frekvenciách (vysoké tóny)
  • M : Útlm OOPP pri stredných frekvenciách
  • L : Útlm OOPP pri nízkych frekvenciách (nízke tóny)
 • APV (Assumed Protection Value) : Hodnoty útlmu vyjadrené 8 úrovniach frekvencie (pozri technický list predmetného výrobku).  

 

 

Význam používania chráničov

Taux de port

Spôsob použitia

Ak je možné pomôcku na ochranu sluchu použiť viacerými spôsobmi (napr. na hlave, pod bradou), testovaním musí prejsť každý spôsob použitia.

spôsob použitia

 

 

Dvojitá ochrana

Ak jedno zariadenie na ochranu sluchu nie je postačujúce, je možné ich kombinovať. Útlm vyplývajúci zo súčasného použitia zátok do uší so SNR typu B a chráničov sluchu so SNR typu ST sa vypočíta podľa nasledovného vzorca: 33 × log ((0,4 × B) + (0,1 × ST))

 

 

Úroveň hluku

Niveau sonore

 

 

Protection auditive Delta Plus