Naše školiace strediská Alpic a DPG Training vypracujú školenia, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám. Vzdelávacie centrum orientované predovšetkým na zdravie a bezpečnosť.

Naša ponuka prezentačných alebo online OOPP školení je určená nielen pre distribútorov, ale aj pre užívateľov.

Naša ponuka ponúka nasledujúce štrukturované školenia:
 

 • OSOBNÉ PREZENTÁCIE (v triede so školiteľom): témy týkajúce sa OOPP, techník predaja zamerané na OOPP, hodnotenie rizík a odporúčania riešení a pod.
   
 • NA MIESTE (praktické školenie): práce vo výškach, práce na veterných elektrárňach, záchrana a evakuácia a pod.
   
 • E-LEARNING (online školenie): vizuálna kontrola OOPP pre práce vo výškach, celkový cyklus OOPP, moduly zamerané na normatívne prostredie OOPP a pod.
DPG Training
 

Informácie a školenia za účelom lepšieho porozumenia potreby osobnej ochrany.

 • Pracovať v dimenziách oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci.
 • Argumentácia portfólia osobnej ochrany.
 • Rozumieť technickým prvkom osobnej ochrany.
 • Študovať pracovné situácie a odporučiť riešenie osobnej ochrany.
 • Identifikovať a prehodnotiť riziká, upraviť výkonnosť ochrany.
 • Byť v súlade s požiadavkami na skladovanie, údržbu a kontrolu výrobkov.
 • Čítať a porozumieť certifikátom výrobkov.
 • Poznať legislatívne, regulačné a normatívne prostredie.

Preto sme sa rozhodli:

 • Pre distribútorov organizovať a prehĺbiť ich znalosti o OOPP za cieľom rozvíjať predaj s väčším dôrazom na prácu ako obchodné ponuky.
 • Pre užívateľov OOPP nájsť najvhodnejšie odpovede na riziká spojené s pracovným prostredím, zvoliť najvhodnejšie výrobky a sledovať potrebný prieskum OOPP kategórie III.
 • Zamerať sa na zamestnancov zodpovedných za kvalitu, bezpečnosť a životné prostredie, ktorých tímy musia pracovať vo výškach a ktoré v súlade so zákonníkom práce musia byť vyškolené v oblasti rizík vyplývajúcich z ich činnosti.