Nowe rozporządzenie (UE) 2016/425 w sprawie ŚOI

Znacząca zmiana, ale bez paniki !


Dyrektywa 89/686 w sprawie środków ochrony indywidualnej musiała zostać zrewidowana.
Nie dlatego, że nie zapewniała już wystarczającego poziomu bezpieczeństwa.

Wręcz przeciwnie, rozporządzenie 2016/425, przeniosło wszystkie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa z dyrektywy, dodając kilka modyfikacji.

Ale dlatego, że przez 30 lat organizacja rynku ŚOI uległa znacznym zmianom. Role oraz obowiązki wszystkich podmiotów rynkowych: producentów, importerów, dystrybutorów, musiały zostać objaśnione. Konieczne było również odnotowanie zmian w działaniu Jednostek Notyfikowanych odpowiedzialnych za ocenę zgodności ŚOI.