Zapisy prawne

Informacje o firmie

Niniejsza witryna jest własnością firmy Delta Plus Services.

Spółka akcyjna z kapitałem w wysokości 6 560 000 euro
Siedziba firmy: ZAC La Peyrolière – BP140 – 84405 APT Cedex
Firma zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek miasta Avignon pod numerem 529 319 980
SIRET: 529 319 980 000 23
Numer identyfikacyjny VAT: FR 15 529 319 980

Tel.: +33 (0)4 90 74 20 33
E-mail: information@deltaplus.fr

Dyrektor publikacji: J. Benoit

Wydawca: Delta Plus Services

Usługodawca techniczny (host):
Delta Plus Services
ZAC La Peyrolière
BP140
84405 APT Cedex
Tel.: +33 (0)4 90 74 20 33

© DELTA PLUS 2022

Własność intelektualna

Witryna www.deltaplus.eu oraz cała jej zawartość: teksty, obrazy, logo, grafiki, wideo, fotografie, układ strony i wszystkie inne znamienne elementy, stanowią własność DELTA PLUS lub stron trzecich, które udzieliły DELTA PLUS prawa do ich użytkowania i/lub rozpowszechniania.

W rozumieniu kodeksu własności intelektualnej cała witryna stanowi dzieło i jest z tego tytułu chroniona prawami autorskimi i wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej lub przemysłowej, które zostały jej przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejsza witryna oraz jej zawartość mogą być wykorzystywane tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody.

Wszelkie modyfikacje, kopiowanie lub reprodukcja całości lub części treści są całkowicie zabronione, z wyjątkiem wykorzystania do celów prywatnych. Zakaz obowiązuje niezależnie od używanego narzędzia, sposobu oraz czasu trwania reprodukcji, kopiowania i/lub modyfikacji oraz bez względu na czas trwania.

 

Zakres odpowiedzialności

Informacje podawane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią umowy i nie mogą pociągać za sobą odpowiedzialności Delta Plus Services.

Mogą ulec zmianie lub zostać zaktualizowane bez uprzedzenia. Delta Plus zastrzega sobie także prawdo do wprowadzania ulepszeń i/lub modyfikacji w witrynie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Delta Plus nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Szkody dowolnego typu, bezpośrednie lub pośrednie, będące następstwem korzystania z witryny Deltaplus.eu, a w szczególności wszelkie straty operacyjne, finansowe lub handlowe, utratę oprogramowania i/lub danych, w szczególności w systemie informatycznym użytkownika.
 • Szkody dowolnego typu, bezpośrednie lub pośrednie, związane z treścią i/lub korzystaniem z witryn internetowych powiązanych z witryną Deltaplus.eu albo takie, do których użytkownicy mogą mieć dostęp za pośrednictwem witryny deltaplus.eu.
 • Pominięcia i/lub błędy, które mogą znajdować się w witrynie.

Użytkownicy

Użytkownik niniejszej witryny ponosi odpowiedzialność za wszelkiego typu szkody, materialne lub niematerialne, bezpośrednie lub pośrednie, wyrządzone dowolnej osobie trzeciej, w tym Delta Plus, będące następstwem nielegalnego korzystania z witryny deltaplus.eu lub jednego z jej elementów, niezależnie od przyczyny i miejsca wystąpienia tego typu szkody i zabezpiecza Deltaplus.eu przed następstwami reklamacji lub działań, których w związku z tym mogłaby stać się przedmiotem.

Użytkownik witryny deltaplus.eu zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń w stosunku do Delta Plus w razie postępowania wszczętego przez osobę trzecią przeciw Delta Plus w związku z użytkowaniem i/lub nielegalnym korzystaniem z witryny Deltaplus.eu

 

Ochrona danych użytkownika jest dla nas ważna

Co to są dane osobowe użytkownika?

 

W niniejszym punkcie zawarte są informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników oraz praw, jakie im w związku z tym przysługują. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie użytkownika jako osoby fizycznej i jego bezpośredniego lub pośredniego rozpoznania. To może być nazwisko, imię, data urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu itp.

 

Prośba o udzielenie informacji

W trakcie wypełniania formularza, wniosku lub ankiety online użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych.Posłużą one do:

 • zarejestrowania użytkownika jako uczestnika;
 • udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania użytkownika.
 

Składanie zamówienia

Delta Plus gromadzi i przetwarza w ramach realizacji zamówień dane, które mogą obejmować dane osobowe. Są one rejestrowane w zbiorze danych klientów i niezbędne do zarządzania relacjami z klientem, w szczególności do przetwarzania i realizacji zamówień i zarządzania nimi oraz prospekcji, produkcji i monitorowania zamówień i dokumentacji klientów.

 

Fakturowanie i rozliczenia księgowe z klientem.

Delta Plus przetwarza także dane, które mogą obejmować dane osobowe w ramach fakturowania i rozliczeń księgowych z klientem, w szczególności w celu windykacji należności od klientów.

Delta Plus przechowuje dane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia operacji, do których zostały zgromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane związane z księgowością są przechowywane przez 10 lat od zamknięcia roku obrachunkowego. Bez uszczerbku dla obowiązków przechowywania i obowiązujących okresów przedawnienia, dane Klienta są również przechowywane przez okres trwania stosunku umownego i 10 lat po jego ustaniu w celach prospekcyjnych.

 

Kto może wykorzystywać dane osobowe użytkownika?

Administratorem danych jest Delta Plus. Dostęp do danych osobowych będzie ściśle ograniczony do pracowników administratora danych, upoważnionych do ich przetwarzania ze względu na zajmowane stanowiska. Zgromadzone informacje będą mogły być ewentualnie przekazane osobom trzecim związanym z firmą umową podwykonawczą, w szczególności usługodawcom odpowiedzialnym za monitorowanie lub windykację należności od klientów, bez konieczności uzyskiwania zgody klienta.

Uzyskiwanie dostępu, wprowadzanie zmian i usuwanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w zakresie określonym w szczególności w artykułach od 12 do 22 RODO:

 

– Osoby, który gromadzone dane dotyczą, mają prawo do uzyskania do nich dostępu, sprostowania tychże danych, ich usunięcia i przeniesienia, jak również mają prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu z uzasadnionych względów. Mogą skorzystać z przysługujących im praw, kontaktując się z administratorem danych pod następującym adresem:

 • poczty e-mail: rgpd@deltaplus.eu, dołączając kopię (skan) podpisanego dokumentu tożsamości,
 • lub tradycyjnym: DELTA PLUS - ZAC la Peyrolière - BP 140 - APT (84400), dołączając kopię podpisanego dokumentu tożsamości.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo złożyć skargę w CNIL.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z ustawą o technologiach informatycznych i swobodach z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r., Delta Plus zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych oraz prawa osób, których dane są gromadzone.

Okres przetwarzania danych osobowych przez DELTA PLUS

Zgromadzone dane osobowe są przechowywane przez DELTA PLUS wyłącznie w celu realizacji prośby o udzielenie informacji lub ankiety online, a ich przechowywanie nie wykracza poza okres wymagany do osiągnięcia celów, do których zostały zgromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

Gromadzenie, przetwarzanie i/lub wykorzystywanie danych osobowych użytkownika jest zastrzeżone wyłącznie dla naszego przedsiębiorstwa, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na pierwotne zapytanie użytkownika. Przechowywanie danych osobowych użytkownika leży wyłącznie w gestii naszego przedsiębiorstwa. Po zgromadzeniu dane osobowe użytkownika są przesyłane przez Internet przy użyciu 128-bitowego szyfrowania SSL. Ponadto użytkownik może nas upoważnić do przesyłania materiałów informacyjnych lub newsletterów. To upoważnienie jest udzielane przez użytkownika przy pierwszej rejestracji.

Różne badania przeprowadzane w ramach ankiet i odpowiedzi udzielanych przez respondentów będą przetwarzane statystycznie, zgodnie z kodeksem etycznym firm zajmujących się badaniem rynku i opinii.

Przekazane dane osobowe nie zostaną ujawnione bez zgody użytkownika. W ramach przetwarzania pytań użytkownika i korzystania z naszych usług, możemy być zmuszeni do ujawnienia danych zatrudnionym przez nas podwykonawcom, którzy otrzymają wyłącznie dane niezbędne do wywiązania się ze swojego zadania, zgodnie z artykułem 35 ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r.

Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez firmę Delta Plus lub jej podwykonawców na obszarze Unii Europejskiej i nie są przekazywane państwom trzecim.

 

Z kim należy się kontaktować w sprawie danych osobowych?

Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora danych osobowych, który jest upoważniony do zapoznawania się ze wszystkimi kwestiami dotyczącymi danych osobowych, pod następujący adres e-mail: rgpd@deltaplus.eu

W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi na zadane pytanie użytkownik może złożyć reklamację w krajowej komisji ds. informatyki i swobód (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), która jest organem regulacyjnym odpowiedzialnym za egzekwowanie rozporządzenia o ochronie danych osobowych we Francji, bezpośrednio w witrynie internetowej https://www.cnil.fr/fr/agir lub pocztą pod następującym adresem: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

 

Polityka plików cookie

Aby przeglądać witrynę należy skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby akceptowała „pliki sesyjne cookie” lub „tymczasowe pliki cookie”. Tego typu pliki cookie mają na celu umożliwienie zakupu i są usuwane po opuszczeniu witryny. Nie są to „trwałe pliki cookie”, których nie stosujemy.

Witamy w witrynie www.deltaplus.eu, której wydawcą jest SAS Delta Plus Services.

Aby udzielić użytkownikowi odpowiedzi na pytania o sposoby wykorzystywania plików cookie w naszej witrynie, w szczególności dotyczące pochodzenia i wykorzystywania danych o sposobie przeglądania przetwarzanych przy okazji odwiedzin w naszej witrynie, przygotowaliśmy tę rubrykę zgodnie z zaleceniami „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie stosowania marketingowych plików cookie” (Guide de bonnes pratiques concernant l'usage de cookies publicitaires), który został opracowany pod egidą Union Française du Marketing Direct & Digital.
W trosce o zapewnienie użytkownikowi większej liczby usług i spersonalizowanych treści oraz lepiej zaspokoić jego oczekiwania, witryna www.deltaplus.eu wykorzystuje pliki cookie.

** Czym są pliki cookies?
W trakcie przeglądania witryny www.deltaplus.eu informacje dotyczące poruszania się po naszej witrynie przez urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon itp.) zostaną zapisane w pliku tekstowym nazwanym „cookies”, zainstalowanym na urządzeniu końcowym użytkownika. Jedynie wysyłający pliki cookies może je odczytać lub modyfikować zawarte w nich informacje.


** Pliki cookies mogą zostać zainstalowane
Po wejściu się na naszą witrynę, możemy zainstalować różne pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, w celu rozpoznania przeglądarki w okresie ważności danych plików cookies oraz w celu:

 • tworzenia statystyk oraz uzyskiwania informacji o ruchu na stronie oraz wykorzystania różnych elementów wchodzących w skład naszej witryny, co pozwala użytkownikowi na zwiększenie trafności oraz dostosowanie naszych usług;
 • dostosowania prezentacji naszej witryny do preferencji urządzenia końcowego (wybrany język, rozdzielczość wyświetlania, system operacyjny itp.) w trakcie odwiedzania witryny www.deltaplus.eu, zgodnie z materiałami i oprogramowaniem do wizualizacji lub odczytu, które posiada urządzenie końcowe;
 • zapamiętania informacji wpisanych w formularzu wypełnionym przez użytkownika na naszej stronie (w celu rejestracji lub dostępu do swojego konta) lub informacji dotyczących produktów, usług lub informacji, które zostały wybrane na naszej stronie (wybrane usługi, zawartość koszyka zamówienia, itp.);
 • umożliwienia użytkownikowi dostępu za pomocą loginu i hasła do osobistej strefy zastrzeżonej, takiej jak Przestrzeń Pro na naszej stronie;
 • wprowadzania środków ostrożności na przykład, kiedy użytkownik proszony jest o ponowne zalogowanie się do zawartości lub usługi po upłynięciu pewnego okresu czasu.
 
** Jakie rodzaje plików cookie są wykorzystywane?
1) Niezbędne pliki cookies
Poniżej znajduje się lista plików cookies niezbędnych do używania na naszej stronie, a umożliwiających użytkownikowi w szczególności dodawanie produktów do koszyka, dostęp do strefy klienta…
Kilka przykładów:
 
COOKIE OPIS
JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE_XXXX Identyfikator sesji używany do łączenia informacji o sesji użytkownika.
PUSHINFOhome-cnil-message Umożliwia zachowanie wyboru użytkownika dotyczącego wyświetlania okienka informacyjnego o wykorzystywaniu plików cookie w naszej witrynie.
COOKIE_SUPPORT, LANG Umożliwia ustalenie, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie czy nie.
GUEST_LANGUAGE_ID Umożliwia zachowanie języka przeglądania w witrynie.
SITE Umożliwia zachowanie przeglądanego adresu URL witryny Delta Plus.
COMPANY_ID, USER_UUID Kiedy użytkownik jest zalogowany, umożliwia zachowanie identyfikatora technicznego sesji użytkownika.


Te pliki cookie są umieszczane przez Delta Plus.

2) Analityczne pliki cookies

Nawet jeżeli w skład witryny deltaplus.eu wchodzi obszar „konto klienta” i strony z ograniczonym dostępem, pliki cookie umieszczone w tej witrynie są wyłącznie analitycznymi i wydajnościowymi plikami cookie.

Analityczne pliki cookie gromadzą dane dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej. Pomagają nam ulepszać funkcjonowanie naszej witryny, to znaczy przekonać się, które jej części cieszą się największym zainteresowaniem klientów i dowiedzieć się więcej na temat skuteczności naszych kampanii promocyjnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia podczas odwiedzania naszej witryny.

Po połączeniu się z naszą witryną możemy instalować różne pliki cookie w urządzeniu użytkownika, które umożliwią nam rozpoznawanie jego przeglądarki w trakcie ważności danego pliku cookie, co umożliwi nam:

 • sporządzanie statystyk i raportów nt. częstotliwości odwiedzin i korzystania z różnych elementów składających się na naszą stronę, co pozwoli nam poprawić atrakcyjność i ergonomię naszych usług;
 • dostosowywanie prezentacji naszej witryny do preferencji wyświetlania urządzenia użytkownika (język, rozdzielczość, system operacyjny itp.) w czasie odwiedzania witryny www.deltaplus.eu, w zależności od sprzętu i oprogramowania do przeglądania lub odczytu dostępnych na urządzeniu użytkownika;
 • przechowywania informacji dotyczących formularza wypełnionego w witrynie (rejestracja lub dostęp do konta) albo produktów, usług lub informacji wybranych w naszej witrynie (subskrybowana usługa, zawartość koszyka itp.)
 • Udostępniania użytkownikowi obszarów zarezerwowanych i osobistych naszej witryny, takich jak Strefa Pro za pomocą identyfikatorów;
 • wdrażania środków bezpieczeństwa, na przykład po zaproszeniu użytkownika do ponownego zapoznania się z daną treścią lub usługą po upływie określonego czasu;
 • identyfikowania zachowań odwiedzających naszą witrynę, aby ją doskonalić.


** Jak długo pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika?

Nasze analityczne pliki cookie są plikami trwałymi. Wykorzystujemy je do lepszego poznania zachowań odwiedzających naszą witrynę w dłuższym okresie albo do zrealizowania zamówionych przez użytkownika usług wraz z personalizacją witryny internetowej i przechowywanych treści. Te pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika przez 24 godziny, w zależności od zadania, które mają wykonać.

 


**Zarządzanie plikami cookie lub usuwanie ich

Plikami cookie można zarządzać za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownik może w dowolnym momencie skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby powiadamiała go o każdym umieszczonym pliku cookie. Dzięki temu będzie w stanie zdecydować, czy zaakceptować plik cookie czy nie. Pliki cookie nie mogą w żadnej sytuacji odczytywać danych z dysku twardego i można je usunąć z komputera w dowolnym momencie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Pomoc” przeglądarki.

Jak wyłączyć/włączyć pliki cookie w naszej witrynie?

Poniżej wyjaśniamy, jak zarządzać plikami cookie na swoim komputerze za pomocą głównych przeglądarek internetowych.

Google Chrome

W menu „Ustawienia” wybrać „Pokaż ustawienia zaawansowane” u dołu strony i kliknąć przycisk „Ustawienia treści” w sekcji „Prywatność”. Wyświetli się sekcja u góry strony, która zawiera więcej informacji na temat plików cookie i umożliwi zainstalowanie żądanych plików cookie. Umożliwia także usunięcie aktualnie przechowywanych plików cookie.

Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybrać „Opcje”, następnie zakładkę „Prywatność” w oknie „Opcje”. Z rozwijanego menu wybrać „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”. Wyświetlą się opcje plików cookie i użytkownik będzie w stanie zaakceptować pliki cookie lub je odrzucić, zaznaczając odpowiednie pole.

Internet Explorer 6+

W menu „Narzędzia” wybrać „Opcje internetowe”, kliknąć zakładkę „Prywatność”. Wyświetli się sześć opcji parametrów prywatności, które umożliwiają użytkownikowi kontrolowanie liczby instalowanych plików cookie: Blokuj wszystkie pliki cookie, Wysoki, Średnio wysoki, Średni (poziom domyślny), Słaby i Akceptuj wszystkie pliki cookie.

Safari

Z rozwijanego menu wybrać opcje „Preferencje” i otworzyć zakładkę „Bezpieczeństwo”. Wybrać żądaną opcję w sekcji „Akceptuj pliki cookie”.

Pozostałe przeglądarki

Aby uzyskać więcej informacji, w jaki sposób zarządzać plikami cookie za pomocą innych przeglądarek, sprawdzić swoją dokumentację lub pliki pomocy online.

 

Autorzy

Koncepcja (UX), projekt graficzny, SEO, marketing internetowy, treść

© Delta Plus 2022

 

Opracowanie

Delta Plus x Inetum

Hosting

Delta Plus Services

Zdjęcia

 • Alix De Vismes
 • Samuel Dhote