Propisi

Informacije o zbrinjavanju otpada

Ako je proizvod kontaminiran, postupajte u skladu s lokalnim pravilima za upravljanje takvom vrstom otpada.

Zbrinite proizvod i njegovu ambalažu u skladu s lokalnim pravilima za upravljanje takvim vrstama otpada.

 

REACH i OZO deklaracija