Νέοσ κανονισμόσ (ΕΕ) ΜΑΠ 2016/425

Μια σημαντική αλλαγή, αλλά καμιά ανησυχία!


Η Οδηγία 89/686 για τα ΜΑΠ έπρεπε να αναθεωρηθεί.
Όχι επειδή δεν προσφέρει πλέον επαρκές επίπεδο ασφάλειας.

Ο Κανονισμός 2016/425, από την άλλη πλευρά, ενσωμάτωσε όλες τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της Οδηγία ς, με ορισμένες βελτιώσεις.

Αλλά επειδή, για 30 χρόνια, η οργάνωση της αγοράς ΜΑΠ έχει εξελιχθεί πολύ. Οι ρόλοι και οι ευθύνες όλων των φορέων της αγοράς: κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς έπρεπε να αποσαφηνιστούν. Ήταν επίσης απαραίτητο να καταγραφεί η εξέλιξη των πρακτικών των Κοινοποιημένων Φορέων που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ΜΑΠ