Η εκπαιδευση ειναι απαραιτητη

ΓΙα παράδειγμα όταν πρόκειται για Αντιπτωτική προστασία, για ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ ενάντια στους θανατηφόρους και μη αναστρέψιμους κινδύνους.

Επιτρέπει:

  • Υψηλή ευαισθητοποίηση της εργασίας
  • Ανάλυση καταστάσεων που εγκλείουν κινδύνους
  • Διασφάλιση των θέσεων εργασίας
  • Εύρεση λύσεων προστασίας
  • Την προσφορά περισσότερης παραγωγικότητας
  • Την απόδοση τεχνικών αρμοδιοτήτων στον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των προϊόντων
Certificat

EN365

ΧΡΗΣΤΕΣ : «Είναι θεμελιώδους σημασίας το προσωπικό να είναι εκπαιδευμένο, η ικανότητά του ελεγμένη και να διαθέτει γραπτές οδηγίες που να του επιτρέπουν να επιλέγει, να χρησιμοποιεί, να συντηρεί και να αναθεωρεί σε περιοδική βάση το Μ.Α.Π. ή άλλο εξοπλισμό.»

ΕΛΕΓΚΤΕΣ : «Μπορεί ένα ικανό άτομο να χρειαστεί εκπαίδευση από τον κατασκευαστή (...) σημαντικές γνώσεις σχετικές με την ασφάλεια είναι αναγκαίες για την αποσυναρμολόγηση, την ανασυναρμολόγηση, ή την εκτίμηση των Μ.Α.Π. ή άλλων εξοπλισμών. »