Κέντρο κατάρτισησ για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίασ.

Ειδικά προγράμματα για τα ΜΑΠ με παρουσία και ή από απόσταση που απευθύνονται τόσο στους διανομείς όσο και στους χρήστες.

Πληροφορίεσ και εκπαιδεύσεισ για να κατανοήσετε καλύτερα τισ ιδιαιτερότητεσ τησ ατομικήσ προστασίασ.

  • Ενεργείστε μέσα στο πλαίσια της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.
  • Επιχειρηματολογήστε για μια προσφορά στην ατομική προστασία.
  • Κατανοήστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ατομικής προστασίας.
  • Κάντε μια μελέτη του πόστου εργασίας και προτείνετε μια λύση ατομικής προστασίας.
  • Εντοπίστε και αξιολογείστε τους κινδύνους, προσαρμόστε την απόδοση της προστασίας.
  • Σεβαστείτε τις υποχρεώσεις της καταγραφής, της αποθήκευσης, της συντήρησης, του ελέγχου των προϊόντων.
  • Διαβάστε και κατανοήστε την πιστοποίηση των προϊόντων.
  • Γνωρίστε την νομοθεσία, τους κανόνες και τα πρότυπα.
DPG Training

 

Απευθυνόμαστε::

  • Στις ομάδες πώλησης για να οργανώσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα ΜΑΠ, για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να δώσουν περισσότερο νόημα στο επάγγελμά τους όπως στις εμπορικές προτάσεις τους.
  • Στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα ΜΑΠ για να μπορούν να ανακαλύπτουν τις λύσεις που αρμόζουν περισσότερο στους κινδύνους του περιβάλλοντος εργασίας τους, για να διαλέγουν τα προϊόντα τα πιο αποδοτικά και να τα ακολουθούν μέχρι την απαραίτητη αναθεώρηση των ΜΑΠ της κατηγορίας ΙΙΙ..