Ochrana sluchu

Ztráta sluchu způsobená vystavením vysoké hladině hluku patří k nejčastějším nemocem z povolání jak v Evropě, tak také v Severní Americe. Tyto potíže představují téměř třetinu všech případů onemocnění v souvislosti se zaměstnáním. Mohou mít trvalé následky, které pak způsobují stres, chronickou únavu nebo pocity odloučení, které pak prostřednictvím dalších faktorů výrazně zvyšují riziko pracovního úrazu. Ztráta sluchu je nevratným poškozením, na které se často přijde pozdě, a proto také OOPP pro ochranu proti těmto rizikům jsou klasifikovány v kategorii III.

 

Ucho a zvuky

Hluk je jev související s kmitáním. Je charakterizován následujícími parametry:

 • Intenzita (udává se v decibelech [dB]) odpovídá amplitudě kmitání vyvolaného zdrojem zvuku. 0 dB odpovídá nejnižší hladině zvuku zachytitelného lidským uchem. Práh bolesti má hodnotu 120 dB, přičemž k poškození sluchového ústrojí může dojít už při 85 dB.
 •  Frekvence zvuku (udává se v hertzích [Hz]) definuje vnímanou výšku zvuku (tónu). Čím je vyšší frekvence, tím je zvuk vyšší a pronikavější, a naopak, čím je frekvence nižší, tím je zvuk hlubší a dunivější. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky ve frekvenčním rozsahu 20 Hz (velmi hluboké zvuky) až 20 000 Hz (velmi vysoké pískání).
 • Doba trvání a proměnlivost, které umožňují rozlišovat velmi krátké zvuky, s trváním v řádu sekund, jako jsou například zvuky impulzové (výstřel, náraz), od dlouho trvajícího hluku (v řádu hodin nebo dnů), u nichž je důležité zvažovat celkovou přijatou dávku.
ucho a zvuky

Sluchové ústrojí můžeme rozdělit na tři různé části:

 • Vnější ucho, tvořené ušním boltcem a zvukovodem,
 • Střední ucho obsahuje ušní bubínek a vzduchem vyplněné dutiny, v nichž za pomoci ušních kůstek dochází k přetváření vibrací vzduchu zvnějšku na skutečné vibrace, přenášené a analyzovatelné vnitřním uchem.
 • Vnitřní ucho je centrem sluchového ústrojí. Obsahuje labyrint naplněný tekutinou, jehož součástí je zejména tzv. hlemýžď s Cortiho orgánem. V něm se vibrace tekutiny, přenášené kůstkami ze středního ucha, zachycují pomocí vláskových receptorů, které zvuky umožňují roztřídit podle frekvence. Příslušné vzruchy se pak sluchovým nervem přenášejí až do mozkové kůry, která je interpretuje.
ucho a zvuky

 

 

 

DB(A)

Citlivost lidského ucha je pro různá frekvenční pásma různá. Vnímání se navíc liší i podle hlasitosti, takže například při střední úrovni hlasitosti je ucho méně citlivé na hluboké tóny. K co nejlepší reprezentaci lidského vnímání se používají tzv. korekční křivky, které zohledňují vnímanou intenzitu při různých hlasitostech. Nejčastěji se používá korekční křivka A, která odpovídá vnímání slabších zvuků. Takto udávaná hlasitost se označuje značkou dB(A).

 

 

Jak se chránit?

Pro výběr správného OOPP je potřeba.

 • Stanovit povahu hluku: stálý, proměnlivý, občasný, pulzující.
 • Změřit hlučnost na pracovišti: intenzita (dB) a frekvence (Hz).
 • Určit délku expozice.
 • Vypočítat tlumení nezbytné k návratu na přijatelnou úroveň (srov. směrnici 2003/10/CE).

 

directive 2003/10/CE

 

Účinnost sluchové ochranné pomůcky (její úroveň tlumení) musí být přizpůsobena vyhodnocenému riziku na konkrétním pracovišti. Hluk se musí tlumit na úroveň neškodnou pro zdraví a zároveň nesmí uživatele odřezat od jeho pracovního prostředí (výstražné signály, hlasová komunikace...).

 

Chrániče sluchu

Casques antibruit

 

 

Zátky do uší

Bouchons d'oreille

 

 

Normově přípustná denní dávka podle hladiny hluku

normově přípustná denní dávka podle hladiny hluku

 

 

Hodnoty snížení hluku

Valeur d'atténuation par niveau sonore

Jak použít hodnoty tlumení?

Uživatel má k dispozici 3 indikátory, od nejjednoduššího až po nejpřesnější:

 • SNR (Single Number Rating): Průměrná hodnota tlumení.
 • HML : Hodnoty tlumení vyjádřené v závislosti od průměrných úrovní frekvence:
  • H : Tlumení OOPP při vysokých frekvencích (vysoké tóny)
  • M : Tlumení OOPP při středních frekvencích
  • L : Tlumení OOPP při nízkých frekvencích (hluboké tóny)
 • APV (Assumed Protection Value) : Hodnoty tlumení jsou vyjádřeny na 8 přesných frekvenčních úrovních (viz technické údaje chrániče sluchu).  

 

 

Míra nošení

Taux de port

Nošení

Jestliže je některý ochranný prostředek možné nosit více způsoby (například na hlavě nebo pod bradou), musí být každý z těchto způsobů otestován.

nošení

 

 

Dvojitá ochrana

Jestliže nedostačuje nasazení jednoho prostředku pro ochranu sluchu, je možné tyto prostředky kombinovat. Míru ztlumení, která je výsledkem souběžného použití ušních zátek (s hodnotou SNR označenou jako B) a mušlového chrániče (s hodnotou SNR označenou jako ST), udává následující vzorec: 33×log ((0,4 × B)+(0,1 × ST))

 

 

Úroveň hluku

Niveau sonore

 

 

Protection auditive Delta Plus